Terms and Conditions

Algemene voorwaarden Réunir Rechtshulpverlening

Artikel 1 – Réunir Rechtshulpverlening

Réunir Rechtshulpverlening is een vennootschap onder firma van juristen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden. Het kantoor is gevestigd in Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 83172874

Artikel 2 – Begripsbepaling

Cliënt en opdrachtgever worden aan elkaar gelijkgesteld. Réunir Rechtshulpverlening en opdrachtnemer worden aan elkaar gelijkgesteld.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de juristen van Réunir Rechtshulpverlening in opdracht van cliënten uitvoeren. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de opdrachtbevestiging en het machtigingsformulier dat bij aanvang van de te leveren diensten door cliënt ondertekend wordt.

Artikel 4 – Opdrachten

4.1 Alle opdrachten van de cliënt beschouwt Réunir Rechtshulpverlening als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

4.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Beide partijen kunnen door opzegging, indien gewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De cliënt is dan gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 5 - Uitvoering van opdrachten

5.1 Réunir Rechtshulpverlening is nooit verplicht een opdracht aan te nemen.

5.2 De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

5.3 Réunir Rechtshulpverlening zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert nooit dat dit resultaat wordt bereikt. Réunir Rechtshulpverlening zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht.

5.4 De goede voortgang van de samenwerking tussen de cliënt en Réunir Rechtshulpverlening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de cliënt wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en voor Réunir Rechtshulpverlening zo efficiënt mogelijk alle informatie aanreikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. De cliënt dient Réunir Rechtshulpverlening steeds onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht.

Artikel 6 - Kosten

6.1 De cliënt is Réunir Rechtshulpverlening kosten verschuldigd overeenkomstig de Overeengekomen tarieven en de bij Réunir Rechtshulpverlening gebruikelijke berekeningsmethoden en werkwijzen.

6.2 Tenzij anders is overeenkomen, worden de kosten berekend en gespecificeerd aan de hand van de aan de opdracht bestede tijd volgens het Réunir Rechtshulpverlening gehanteerde tijdschrijfsysteem, Algemene voorwaarden Réunir Rechtshulpverlening 2021 2 vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. Bij het specificeren en declareren zal worden gerekend in eenheden van 0,1 uur. Réunir Rechtshulpverlening is gerechtigd de overeengekomen uurtarieven periodiek aan te passen.

6.3 Tenzij anders overeengekomen zijn de uurtarieven exclusief btw.

Artikel 7 – Betalingen

7.1 Tenzij anders overeengekomen dienen declaraties van Réunir Rechtshulpverlening zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2 Réunir Rechtshulpverlening is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van cliënt één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Réunir Rechtshulpverlening na voorafgaande aankondiging gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

7.3 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de cliënt met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie. Kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Réunir Rechtshulpverlening, haar vennoten, werknemers en medewerkers voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag waarop de door Réunir Rechtshulpverlening gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Réunir Rechtshulpverlening onder die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan honoraria aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.

8.2 Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op grond van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden is Réunir Rechtshulpverlening nooit aansprakelijk.

8.3 De Opdrachtgever vrijwaart Réunir Rechtshulpverlening en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Réunir Rechtshulpverlening ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Réunir Rechtshulpverlening in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 9 – inschakeling van derden

9.1 Bij het behartigen van de belangen van de Opdrachtgever en bij het bepalen van de te volgen werkwijze heeft de jurist die de zaak behandelt een leidende rol. Indien dit een efficiënte of doelmatige zaaksbehandeling dient of indien dit wegens omstandigheden noodzakelijk is, zal het deze jurist vrij staan om een of meer kantoorgenoten te betrekken bij de behandeling van de zaak. 

9.2 De keuze van een door Réunir Rechtshulpverlening in te schakelen derde zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en waar in redelijkheid geboden in overleg met de Opdrachtgever. Réunir Rechtshulpverlening is nooit aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Réunir Rechtshulpverlening.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op alle opdrachten verstrekt aan Réunir Rechtshulpverlening is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Klachten kunnen voorgelegd worden aan een van de juristen van Réunir Rechtshulpverlening. Opdrachtgever dient binnen 21 dagen na ontstaan van de klacht schriftelijk een klacht in door deze te mailen naar info@reunir.nl. Na indiening zal deze binnen vier weken worden behandeld.

Artikel 12 - Privacystatement

Réunir Rechtshulpverlening respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Meer informatie vindt u in ons privacystatement, dat is gepubliceerd op onze website en waarmee door Réunir Rechtshulpverlening uitvoering wordt gegeven aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 13 – Bewaartermijn dossiers

De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de zaak. Na verstrijken van deze termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Réunir Rechtshulpverlening ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1 In geval van tegenstrijdigheid tussen de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

14.2 De opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en iedere aanvullende vervolgopdracht en/of gewijzigde opdracht vormen samen de volledige overeenkomst tussen Réunir Rechtshulpverlening en cliënt.

14.3 Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend. Deze algemene voorwaarden zijn ook geplaatst op de website van Réunir Rechtshulpverlening (www.reu

Can't find your answer?